27.02.2020

    Inici

Menú

Login
Inici Imprimeix Correu-e
 VÍDEO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES DE ESPAÑA EN RELACIÓ A L’ÚS DE SISTEMES CAD CAM A LES CLÍNIQUES DENTALS

El Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España ha elaborat un vídeo en relació a l’ús de sistemes CAD CAM a les clíniques dentals. Aquest document va ser presentat a l’assemblea general ordinària celebrada per l’esmentada Entitat en data 29.11.2019, amb una bona acceptació dels col·legis de protètics dentals presents, entre ells el Copdec.

Podeu accedir al seu contingut clicant en el següent accés:

https://www.youtube.com/watch?v=urQ2t9412GY&t=6s

 


ACTUALITZACIÓ DE LES LLISTES DE PERITS DISPOSATS A ACTUAR DAVANT ELS ÒRGANS JUDICIALS DE CATALUNYA PER A L’ANY 2020

20 de desembre de 2019

Atenent la petició efectuada des de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia, i com cada any, s'ha actualitzat la llista de col·legiats que estarien disposats a realitzar peritatges judicials als diferent partits judicials de Catalunya. La inclusió o no en les llistes ementades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la normativa vigent únicament preveu que el pèrit pugui excursar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l'òrgan judicial, sense causa justificada perdrà el torn de la llista. I en el cas de reiteració, podrà ser exclòs de la mateixa.ALERTA AEMPS PRODUCTES DESINFECTANTS FABRICATS PER L’EMPRESA D.M.D.

29 DE NOVEMBRE DE 2019 

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) informa de l’alerta de cessament d’utilització i la retirada del mercat de determinades referències i lots de varis productes desinfectants del fabricant D.M.D., degut a una possible contaminació del producte amb la bactèria Burkholderia Cepacia.

Trobareu més informació a la nota adjunta.CELEBRADA AMB ÈXIT LA I JORNADA DE PRÒTESI DENTAL NARCIS ROS


El passat dissabte 26 d’octubre va tenir lloc,  a l’Hotel Vincci Marítimo de Barcelona,  la celebració de la I Jornada de Pròtesi Dental Narcís Ros.

El Sr. Yuri Ros va realitzar una emotiva presentació de la primera edició d’aquesta Jornada. A la vegada va destacar la importància de l’actualització formativa del nostre col·lectiu  per continuar creixent professionalment.

Els conferenciants, Srs. Jaume Aisa Moreno, Miguel A. Cano Márquez, David Juan Salvador, Arturo Cañizares Ortuño i Manuel Oliver Castillo, ens van oferir unes conferències d’alt nivell i temàtica variada (pròtesi amovible metàl·lica i de resina, fixa convencional i cad-cam, estètica...), de contingut aplicable a la nostra tasca quotidiana en el laboratori.

La sala reservada va comptar amb un ple total: 107 persones, més conferenciants i expositors. Van ser molts els assistents que ens van traslladar la seva satisfacció pel funcionament i resultat de la Jornada.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de les firmes Dentsply Sirona, Noritake i Biozeram, que van posar a l’abast dels assistents els materials i aparatologia utilitzats pels ponents.

Gràcies a tots per fer possible que l’esdeveniment hagi resultat un èxit!

En breu començarem a distribuir el preprograma d’una nova edició del Dental Tècnic. Us avancem les dates per tal que les pugueu reservar a la vostra agenda: 2 i 3 d’octubre de 2020.

FOTOS
Professionals sanitaris col·legiats any 2018

L'Estadística de Professionals Sanitaris col·legiats és una estadística estructural de periodicitat anual que investiga el nombre i característiques dels professionals de l'àmbit de la salut inscrits en els seus respectius col·legis o consells professionals. Es ve elaborant a l'Institut Nacional d'Estadística de forma ininterrompuda des de l'any 1952.

Aquesta investigació proporciona informació a diversos organismes internacionals com la OCDE i l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La informació que actualment proporciona es refereix a les professions recollides en la Llei 44/2003 del 21 de novembre d'Ordenació de les Professions Sanitàries, o que compleixen els requisits establerts en la mateixa. Els col·lectius dels quals s'ha obtingut informació són: metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs amb especialitat sanitària, físics amb especialitat sanitària, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, protètics dentals, químics amb especialitat sanitària, dietistes nutricionistes, terapeutes ocupacionals, logopedes i biòlegs amb especialitat sanitària.

Els qüestionaris són emplenats a través d'una aplicació web (IRIA) pels Consells Generals i / o col·legis professionals.


ESTADÍSTICA DE PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS - 2018

27/05/2019

 

 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La prevenció és el conjunt d’activitats o mesures adoptades en totes les fases  d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. L’organització de l’activitat preventiva és sempre obligatòria per a l’empresari que tingui treballadors contractats. En conseqüència, de forma resumida, cal que l’empresari procedeixi a:

    -  Elaborar, implantar i aplicar un pla de prevenció de riscos laborals.

    -  Avaluar els riscos.

    -  Planificar i executar l'activitat preventiva.

Més informació a la guia pràctica adjunta i a la web del Departament de Treball:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/organitzacio_gestio_activitat_preventiva/activitat_preventiva/

Existeixen diferents opcions per portar a terme aquesta tasca, que d’entrada pot semblar complicada, però realment és senzill concertant aquesta activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè.

Els serveis de prevenció aliè són entitats especialitzades i acreditades per l’autoritat laboral amb capacitat constatada per poder realitzar activitats de prevenció, d’assessorament i de suport que puguin requerir les empreses que els concertin, de manera que aquestes empreses compleixin amb la normativa vigent sobre el tema què ens ocupa.

La Comissió Permanent

Barcelona, 9 de maig de 2019

 INFORME SENTÈNCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID NÚM.330/2018 DE DATA 21 DE JUNY DE 2018 EN RELACIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS RESPECTE DEL SISTEMA CEREC.

Segurament en els últims dies haureu sentit diferents interpretacions interessades esdevingudes amb motiu de la sentència núm. 330/2018 de data 21 de juny de 2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid i de la resolució dictada per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Des del Copdec hem considerat oportú que el més adequat era sol·licitar un informe jurídic al respecte. Podeu accedir al mateix a través de l’arxiu adjunt.

INFORME JURÍDIC

La Comissió Permanent

Barcelona, 8 de gener de 2019

 


JORNADA HOMENATGE IN MEMORIAM NARCÍS ROS I ASMARAT


ACTUACIONS VERS CLÍNIQUES DENTALS QUE DISPOSEN A LES SEVES INSTAL·LACIONS DE SISTEMES PER FABRICAR O SEPARAR PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA
PUBLICITAT DE PRODUCTES SANITARIS


EXEMPCIÓ DE L’IVA DELS SERVEIS PRESTATS PELS PROTÈTICS DENTALS ALS LABORATORIS DENTALS

 

En els últims mesos l’anàlisi de diferents consultes formulades per diferents entitats ens van generar preocupants dubtes, doncs es podia entendre que el lliurament de pròtesis dentals acabades fabricades pel protètic estigués exempta d’Iva però, en canvi, el lliurament de productes semielaborats destinats a formar part d’una pròtesi dental podia tributar Iva. Aquest fet, juntament amb les preguntes realitzades per diferents col·legiats, ens va portar a estudiar la fórmula per plantejar una consulta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relació a l’exempció de l’Iva dels serveis prestats pels protètics dentals als laboratoris dentals. La nostra intenció era obtenir una resposta vinculant positiva per al nostre col·lectiu, com afortunadament així ha estat.  Detallem seguidament el punt de màxim interès per als protètics dentals:

                “… los servicios prestados por profesionales protésicos dentales que estén facultados para realizar dichas operaciones en el desarrollo de su profesión conforme a lo previsto en el Real Decreto 1594/1994, anteriormente expuesto, serán operaciones que estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en las condiciones señaladas en el artículo 20.Uno.5º de la Ley 37/1992, aunque actúen por medio de una sociedad o entidad.”

Clicant aquí trobareu la resposta íntegra a la consulta plantejada.

Com sempre restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que al respecte se us pugui presentar.

Barcelona, 07/11/2017

La Comissió Permanent

 


CUMPLIMENTACIÓ MODEL 347 (DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS): consignació de les quantitats superiors a 6.000 € percebudes en metàl·lic

 

Com a conseqüència d’haver rebut diferents consultes en relació a l’obligació de consignar en el model 347 les quantitats cobrades o pagades en efectiu superiors als 6000 €, us fem constar que, d’acord amb l’article 34 h) del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, sí és obligatori fer aquest detall a l’esmentada declaració.

La Comissió Permanent

 


 

LIMITACIÓ ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

La reforma anunciada pel govern espanyol de reduir el límit dels pagament en efectiu (de 2.500 a 1000€) establert en la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, no s'ha dut a terme i no ha entrat en vigor aquest 2017. El Ministeri ha indicat que la seva voluntat és procedir a formalitzar aquesta reducció per reduir el frau fiscal existent, però que aquesta mesura es durà a terme amb normativa pròpia, que en el moment actual està en estudi. Per tant actualment el límit màxim per a pagaments en efectiu està establert en 2.500€.


La Comissió PermanentNivell de mesures de seguretat aplicables als fitxers de pacients amb dades de salut

 

Us fem conèixer que segons l’Agencia Española de Protección de Datos, i l’empresa que gestiona la protecció de dades del Copdec,  en el cas que disposeu d’un fitxer de dades de pacients que incloguin dades de salut (al·lèrgies, hepatitis, sida,…) li heu d’aplicar un nivell de mesures de seguretat alt. Tot i que en el fitxer en qüestió el número de pacients amb aquest tipus de dades sigui minoria, i fins i tot davant l’hipotètic cas que només en tingueu un, heu d’actuar en aquest sentit. Considerem oportú que estigueu informats al respecte doncs en cas d’inspecció podríeu estar objecte de sanció si no disposeu de les mesures de seguretat adequades.  En el cas que a l’esmentat fitxer només tingueu dades personals, i cap dada de salut, el nivell de mesures de seguretat a aplicar seria el bàsic.

 

La Comissió Permanent


Possibilitat d’augmentar la capacitat del correu electrònic amb terminació @copdec.es , @copdec.cat

 

Per a aquells col·legiats que tingueu correu electrònic amb domini copdec i que tingueu problemes d’emmagatzematge dels arxius us fem conèixer que teniu la possibilitat d’augmentar la capacitat de 2GB a 50 GB, abonant una tarifa de 3,40 € més Iva, mensuals, que es facturaran amb caràcter anual. Per poder disposar d’aquest servei heu de fer arribar una petició a la nostra Secretaria.

Som conscients que l’augment és força considerable però, tot i resultar estrany, Microsoft no ens ofereix solucions intermèdies.ELEMENTS I/O PRIMERES MATÈRIES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA
TIPUS IMPOSITIU D’IVA APLICABLE A LES CERÀMIQUES DENTALS, COMPOSITES, RESINES I METALLS PER A LA FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS.

 “Laboratori de pròtesi dental” o “laboratori de pròtesis dentals”?

Recentment vam plantejar una consulta al Centre de Terminologia de la Llengua Catalana (TERMCAT) per conèixer si l’ expressió era igualment correcta, ja fos escrita en singular o en plural. Tot seguit reproduïm la resposta obtinguda:

Benvolguts/Benvolgudes

En relació amb la consulta que ens feu, l’expressió en plural (“laboratori de pròtesis dentals”) és preferible a l’expressió en singular en el context que ens indiqueu, ja que és la manera més natural i genuïna que té la nostra llengua per referir-se als objectes comptables (com les pròtesis). Podem fer un paral·lelisme amb altres expressions similars com ara “fàbrica de crosses” o “laboratori d’especialitats farmacèutiques”. En canvi, l’expressió en singular té un sentit més genèric i no-comptable, que seria més adequat en altres contextos (per exemple, “centre de recerca en pròtesi dental”).

Us agraïm la vostra confiança i interès.

Rebeu una salutació ben cordial.
"SIGUES COMPETITIU, APRÈN CATALÀ!" - CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació, al foment del coneixement i l’ús del català de tots els ciutadans en tots els àmbits.

La millora de les habilitats comunicatives en català ens pot ajudar a ser més competents i a millorar professionalment, el que representa un valor afegit.

Podeu trobar informació sobre els diferents cursos que organitzen al següent enllaç: http://www.cpnl.cat/cursos
SOL·LICITUD DAVANT LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN RELACIÓ A L'ACORD SOBRE EL SISTEMA CERECEL TRIBUNAL SUPREM RATIFICA LA SENTÈNCIA DICTADA A FAVOR DEL NOSTRE COL·LEGI PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA QUE DECLARAVA NUL EL SEGON PARÀGRAF DE L’ARTICLE 39 DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

A l’any 2010, després d’analitzar els estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Coec), la Junta de Govern del Copdec vam decidir per unanimitat impugnar parcialment l ‘article 39 dels esmentats estatuts davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), perquè enteníem podia envair part de les nostres competències.  Un cop realitzada tota la tramitació pertinent, i passats més de tres anys, amb data 27 de maig de 2013 el TSJC dictava sentència núm. 368/2013, declarant nul el segon paràgraf de l’article 39.

Posteriorment el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va interposar recurs de cassació contra l’esmentada sentència i el passat 20 de juliol de 2015 la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Suprem dictava sentència desestimant l’esmentat recurs. En conseqüència es manté el contingut de la sentència de data 27 de maig de 2013.

Segons aquesta sentència  el segon paràgraf de l’article 39 dels esmentats Estatuts, relatiu a la possibilitat dels odontòlegs de tenir instal·lacions per a la fabricació de pròtesis dentals en un local independent a la clínica o consultori dental, és contrari a la normativa i per tant és declarat nul. A la vegada estableix limitacions prou aclaridores respecte a les competències dels dentistes en relació als ajustos de les pròtesis dentals: aquests professionals únicament poden portar a terme els petits ajustos; quan es tracta d’una modificació, reparació o tornar a fabricar la pròtesis, aquesta comesa ha de ser assumida pel protètic dental. Per tant ambdues són sentències totalment satisfactòries per a nosaltres.

* Sentència d’11 de juny de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del recurs 96/2010.

* Sentència de 20 de juliol de 2015 del Tribunal Suprem, del recurs 2633/2013.


 Declaració microempresa per a la presentació de consulta/queixa/denúncia/reclamació als serveis públics de consum

A petició de l'Agència Catalana del Consum us informem que des de l'1 d'abril de 2015 i d'acord amb l'article 111-1-2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, els drets i obligacions que estableix aquest codi per a les persones consumidores, són també aplicables a les relacions entre les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat i els treballadors autònoms i les microempreses (empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 2 milions d'euros).

En cas que una microempresa desitgi presentar una consulta / queixa / denúncia / reclamació als serveis públics de consum (OMIC, OCICS,. ACC...) cal que hi adjunti el document que us annexem per tal d'acreditar la seva condició.

Declaració microempresa
 


Informació de contacte

 

Adreça postal

Provença, 337, 3r. 1a. - 08037 Barcelona

Adreça electrònica

copdec@copdec.es

copdec@copdec.cat

Telèfon: 93 457 64 99

Fax: 93 458 43 28

NIF: Q5856247A

Inscrit en la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Registre de Col·legi Professional: PROTDEN/C20

 


 

COPDEC, c/ Provença, 337, 3er. 1a. (08037) BARCELONA.                               Aviso legal y política de privacidadPolítica xarxes socials
España. Tel. 93 457 64 99 Fax. 93 458 43 28                                                     
copdec@copdec.es                                            

POLITICA DE COOKIES. Este sitio web utiliza cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberán tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.
Aceptar
Cómo configurar